Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Kalendarium

Zarząd spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908125 (zwana dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 25.06.2024 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Patrycja K. Czeczotka, ul. Wierzbowa 36, lok. 8, 90-245 Łódź.

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

 1. Ogłoszenie WZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy
 6. Projekty uchwał WZA
 7. Rada Nadzorcza Sprawozdanie 2023

28 maja 2024 roku Kubota S.A. podsumowała wyniki finansowe za 2023 rok, który był dla Spółki rekordowy pod kątem marżowości. Zysk netto wyniósł 2 014 155,82 zł, co oznacza, że pomimo spadku przychodów o ok. 7% y/y udało się wypracować wyższy zysk netto o blisko 172% w stosunku do roku ubiegłego.

W ostatnich latach (2018-2022) Spółce zależało w szczególności na dynamicznym wzroście przychodów i zdobyciu jak największej części rynku w branży, w której operuje. Z kolei cel na rok 2023, zgodnie ze Strategią, był  inny zwiększenie efektywności biznesowej m.in. poprzez zmianę struktury przychodów. Zarząd zdaje sobie sprawę, jak długotrwały jest to proces i że Spółka znajduje się na jego początku, niemniej tempo zmian uznaje za zadowalające. Udział przychodów ze sprzedaży do głównego kontrahenta Jeronimo Martins Polska zmalał z niemal 70% w 2022 r. do 55% w 2023 r.  Co ważne, te zmiany spowodowały znaczny wzrost poziomu marżowości i nie odbyły się kosztem naruszenia równowagi bilansowej.  Wręcz przeciwnie Kubota kończy rok 2023 z rekordowo mocnym bilansem i najwyższym w historii poziomem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach. Zgromadzone przez Spółkę środki pozwalają na realizację dalszego dynamicznego rozwoju i kontynuację budowy wartości dla akcjonariuszy oraz interesariuszy Spółki.

Rok 2023, tak jak zakładano, był dla Kuboty czasem optymalizacji, wzmocnienia bilansu i przegrupowania sił. Zarząd zamierza kontynuować tę strategię w 2024 r., aby zbudować stabilne fundamenty pod ekspansję zagraniczną, która pozwoli Spółce w 2025 r. i latach kolejnych na zwiększenie dynamiki wzrostu przychodów.

W maju 2024 roku Kubota S.A. opublikowała raport finansowy za I kwartał 2024 roku.

W tym okresie Spółka wygenerowała 5 310 186,26 PLN przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, co stanowi wzrost o blisko 56% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zysk brutto w I kwartale 2024 roku wyniósł 440 228,13 PLN, co w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego stanowi wzrost o 152%. Spowodowane jest to m.in. okresowym przesunięciem zrealizowanych przychodów kontraktacyjnych dla głównego dostawcy na pierwszy kwartał br.

Zysk netto w I kwartale 2024 roku wyniósł 349 894,13  PLN i był o 117% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2024 r. były efektem realizacji przez Spółkę zamówień kontraktacyjnych na rok 2024, m.in. dla Jeronimo Martins Polska, Decathlon, Sportano, Kaes, Urban City, Sport Shop, a także dynamicznego wzrostu sprzedaży za pomocą kanałów marketplace, w tym m.in. na Allegro.pl, Zalando.pl, Amazon.de, czy Kaufland.de.  

W lutym 2024 roku Kubota S.A podsumowała wyniki finansowe za ostatni kwartał 2023 roku, w którym osiągnęła przychody netto na poziomie 3,4 mln PLN. Zysk netto w ostatnim kwartale 2023 roku wyniósł 11 tys. PLN, co w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego stanowi wzrost o 75 tys. PLN.

Przychody za cały rok 2023* wyniosły ok. 21,7 mln PLN. Zysk netto za cały rok 2023 wyniósł ok. 2,04 mln PLN, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o ok. 176%.

Czwarty kwartał tego roku był dla Spółki okresem dużych kampanii wizerunkowych. Warto wspomnieć, chociażby największą do tej pory kampanię Spółki “Kubota – podstawa komfortu”, która osiągnęła niemal 12-milionowy zasięg, współpracę z Winning Moves, twórcą gry Monopoly, czy z CANAL+ Group, zrealizowaną z okazji premiery trzeciego sezonu serialu “The Office PL”.

Ostatni kwartał tego roku był także dla Spółki, podobnie jak cały rok 2023, ważnym okresem pod kątem wielopłaszczyznowej optymalizacji działań. Dzięki niej zarząd osiągnął zakładane cele związane z poprawą wskaźników finansowych i zamierza kontynuować tę politykę w 2024 roku.

*Przedstawione dane będą podlegać badaniu przez biegłego rewidenta, w związku z czym mogą ulec zmianie.

W październiku 2023 r. Kubota S.A opublikowała raport, w którym znalazły się wyniki finansowe za III kwartał roku. Spółka osiągnęła przychody netto na poziomie 8,66 mln PLN. Zysk brutto w III kw. 2023 r. wyniósł 1,21 mln PLN, co w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego stanowi wzrost o 111,56%. Zysk netto w III kw. 2023 r. wyniósł 796 tys. PLN, co w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego stanowi wzrost o blisko 42%.

Przyczyną tego stanu rzeczy były czynniki analogiczne do tych, które zdeterminowały wyniki w drugim kwartale br., czyli dalsza dywersyfikacja struktury przychodów, optymalizacja procesów, utrzymanie się korzystnych zmian kursowych, niskie ceny frachtów, mocny konsument, a ponadto zamknięcie niedochodowego kanału sprzedaży stacjonarnej, zacieśnienie współpracy z siecią sklepów Decathlon, zwiększenie sprzedaży na Amazon.de i Modivo oraz uruchomienie sprzedaży w roli merchanta na platformie Zalando.

Warto również zaznaczyć, że Spółka stale rozszerza ofertę o nowe grupy asortymentowe, zapewniając im szeroką dystrybucję. W III kwartale miała miejsce premiera męskich szortów do pływania oraz basenowych klapków dla dzieci — oba produkty sprzedawane były w sklepach sieci Jeronimo Martins Polska oraz Decathlon.

Kubota S.A opublikowała raport finansowy, podsumowujący wyniki finansowe w II kwartale 2023 roku. W tym czasie Spółka osiągnęła przychody na poziomie 6,3 mln PLN, co stanowi wzrost o 14,2% względem okresu porównywalnego w roku poprzednim. Zysk netto w II kwartale 2023 roku wyniósł 1,1 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem minionego roku stanowi wzrost o 935%

Powyższe wyniki pokazują konsekwentną realizację założonej strategii, której jednym z głównych celów jest dywersyfikacja struktury przychodów. Spółka w pierwszej połowie tego roku skierowała większość swoich finansowych i osobowych zasobów w kierunku rozwoju oraz zwiększenia wysokomarżowych przychodów w dziale e-Commerce (własny sklep online oraz marketplace’y) i dziale sprzedaży B2B produktów personalizowanych. Wymienione działania spowodowały, że sprzedaż do głównego kontrahenta – Jeronimo Martins Polska – spadła z 63% na koniec 2022 r. do 54% na koniec pierwszej połowy 2023 roku.

Na poprawę marżowości miały wpływ także korzystne zmiany kursowe oraz niższe stawki frachtów.

W II połowie 2023 roku Zarząd zamierza kontynuować podejmowanie działań w celu poprawy rentowności, a także składa podziękowania całemu zespołowi Kuboty za wielką determinację w dążeniu do realizacji strategicznych celów Spółki.

Zarząd spółki Kubota Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908125 (zwana dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 29.06.2023 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Czeczotka, Tokarska, ul. Gdańska 149/lok. 1, 90-536 Łódź. Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

 1. Ogłoszenie WZA
 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
 3. Wzór pełnomocnictwa
 4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy
 6. Projekty uchwał WZA
 7. Rada Nadzorcza Sprawozdanie 2022

Rok 2022 był dla Kubota S.A. rekordowy pod każdym względem. W maju 2023 r. opublikowaliśmy raport podsumowujący najwyższe wyniki finansowe w historii Spółki: przychody netto ze sprzedaży wyniosły 23 386 348,60 zł (wzrost o 134% y/y), a zysk netto 739 857,55 zł (wzrost o 405% y/y).

Wyniki pokazują, że Spółka dobrze poradziła sobie w trudnym i wymagającym okresie pandemii. Rosnące wówczas koszty frachtów i pracy oraz spadający dochód rozporządzalny klientów miały i mają negatywny wpływ na biznes prowadzony przez wszystkie spółki z branży.

Mając na uwadze powyższe, jesteśmy szczególnie dumny z faktu, że w tak wymagającym otoczeniu zewnętrznym Spółka po raz kolejny raportuje rekordowo wysokie wyniki finansowe.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie silna kultura organizacyjna oraz spójna strategia rozwoju. Zgodnie z jej założeniami w ostatnich latach zależało nam w szczególności na dynamicznym wzroście przychodów i zdobyciu jak największej części rynku w naszej branży.

Niewątpliwie wzrost przychodów od 2 mln w 2019 r. do 23,4 mln w 2022 r. – można określić mianem dynamicznego.

Opublikowaliśmy raport za I kwartał 2023 roku. Początek roku upłynął w Kubocie pod znakiem wzrostów. W I. kwartale 2023 roku Spółka osiągnęła przychody netto na poziomie 3,4 mln PLN, a zysk netto wyniósł 161 tys. PLN, co w porównaniu z okresem porównywalnym roku minionego stanowi wzrost o blisko 15,4%.

Ostatnie lata to dla nas czas bardzo dużej dynamiki wzrostu przychodów (od 2 mln w 2019 r. do 23,5 mln w 2022 r.) – w roku 2023 koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności biznesowej.

Oznacza to, że przy mniejszej dynamice wzrostu przychodów niż w latach poprzednich, będziemy zmieniać strukturę przychodów, stawiając na prężny rozwój działów e-Commerce oraz sprzedaży produktów personalizowanych. Efektem będzie znaczny wzrost poziomu marżowości przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu najważniejszych wskaźników bilansowych – nasz kierunek na najbliższe miesiące to optymalizacja i konsekwentny, przemyślany rozwój.

Za nami intensywny 4. kwartał 2022 r., w którym Kubota S.A. wstępnie osiągnęła przychody w wysokości 4 mln PLN, a zysk netto na poziomie 151 tys. PLN. Ponadto w ostatnich miesiącach roku miały miejsce takie wydarzenia jak m.in. debiut Spółki na NewConnect, promocja klapków kibica w ponad 3000 sklepach Jeronimo Martins Polska (naszego najważniejszego odbiorcy), uruchomienie sprzedaży na platformie Modivo w modelu marketplace, rozpoczęcie współpracy z punktami stacjonarnymi Decathlon, czy realizacja zamówień klapków personalizowanych dla takich firm jak Google, ING, Pyszne.pl, PwC, Costa Coffee, Dolina Noteci, Runmageddon.

Kubota S.A. zadebiutowała na GPW, spełniając tym samym obietnicę daną inwestorom, podczas emisji crowdfundingowej w sierpniu zeszłego roku! Poniżej fragment oświadczenie zarządu Spółki:

„Debiut Kuboty na NewConnect jest pięknym domknięciem pewnego rozdziału burzliwej historii marki, która przez 30 lat istnienia, stała się symbolem nie tylko polskich lat 90., ale także symbolem radości i fantazji. I to właśnie fantazja, niedoceniana cecha Polaków, jest kluczowym ogniwem historii Kuboty.

To dzięki fantazji Dorota i Wiesław Michalscy, mając skromne oszczędności, wyruszyli na Daleki Wschód i sprowadzili do Polski piankowe kuboty – klapkowego złotego Graala. To dzięki fantazji, Polacy pokochali Kuboty i uczynili z nich symbol podwórek oraz internetów. To dzięki fantazji, czwórka przyjaciół z Łodzi, podjęła decyzję o reaktywacji ukochanej marki dzieciństwa i zaprowadziła Kubotę z giełdy handlowej na Stadionie X-lecia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Te wspaniałe 4 lata można podsumować jednym zdaniem, które najlepiej oddaje charakter marki: Kubota to nie klapki, to styl życia”.

Zarząd GPW zatwierdził Dokument Informacyjny Spółki Kubota S.A. i podjął uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na planowany debiut Spółki na giełdzie 21 listopada 2022 roku o godz. 11:00.

„Debiut Kubota S.A na NewConnect to niezwykły moment, który domyka długą drogę naszej marki z giełdy handlowej na Stadionie X-lecia na Giełdę Papierów Wartościowych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że ta niezwykła biznesowa przygoda stała się faktem, w tym m.in. naszemu Autoryzowanemu Doradcy INC SA oraz GPW”. – Zarząd Kubota S.A.

Ponadto, 14 listopada 2022 roku, opublikowaliśmy raport za 3. kwartał 2022 roku, który był najlepszym kwartałem w historii Spółki. Przychody za 3Q22 wyniosły 10,9 mln PLN, co stanowi wzrost o 468% do analogicznego okresu w 2021 r. Zysk netto za 3Q22 wyniósł 560 tys. PLN i był większy o 728 tys. PLN niż w analogicznym okresie w 2021 r.

W dniu 9 listopada 2022 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdził Dokument Informacyjny spółki Kubota S.A. i podjął uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Spółka planuje debiut na poniedziałek 21 listopada 2022 roku.

Wszystkie informacje na temat dalszych działań i planów Kubota S.A. znajdziesz na oficjalnym profilu marki na LinkedIn.

Chcielibyśmy poinformować, że Spółka Kubota S.A. złożyła Dokument Informacyjny na GPW i formalnie rozpoczęła proces wprowadzenia akcji na mały parkiet polskiej giełdy (na rynek NewConnect).

Obecnie wniosek Spółki o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu jest przedmiotem weryfikacji przez Giełdę Papierów Wartościowych. Spółka liczy, że zadebiutuje na rynku NewConnect do końca 2022 roku.

Wszystkie informacje na temat dalszych działań i planów Kubota S.A. znajdziesz na oficjalnym profilu marki na LinkedIn.

Zarząd spółki Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000908125, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 (1) §1 oraz art. 402(2) k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20.07.2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Łódź – Wróblewska Mieczkowski, ul. al. Piotrkowska 198, lok 7, 90-369 Łódź.
Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

 

STATUT KUBOTA SA

Kubota S.A. w 2021 r. nie tylko rozszerzyła swoją ofertę produktową o pierwszą w historii kolekcję odzieży, ale także przekształciła się w spółkę akcyjną.

Oferta publiczna akcji spółki w formie zbiórki crowdfundingowej rozpoczęła się 10 sierpnia 2021 r. Planowe zakończenie emisji akcji miało nastąpić 24 sierpnia 2021 r., jednak pełną kwotę, 2,5 miliona złotych, udało się zebrać przed czasem.

W trakcie emisji inwestorzy objęli do 192.307 akcji zwykłych na okaziciela serii D po cenie emisyjnej 13,00 zł każda. Wycena spółki po ofercie akcji serii D, ze względu na objęcie wszystkich akcji, wynosi 17 mln zł.

Dokumentacja ofertowa dotyczące zakończonej publicznej oferty akcji Kubota S.A.:

Wszystkich zainteresowanych bieżącą sytuacją w firmie zapraszamy na naszego LinkedIna

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY