U

Regulamin promocji „Stylowe zakupy”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Stylowe Zakupy” lub pod wymienną, tożsamą nazwą “StyloweZAKUPY”
 2. Organizatorem akcji promocyjnej „Stylowe zakupy” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą magazynów „Twój STYL” oraz „PANI” i właścicielem domeny stylowezakupy.pl, pod adresem której dostępna jest strona internetowa www.stylowezakupy.pl. oraz biorąca udział w akcji Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi (kod: 91-204), adres: ul Traktorowa 128/14, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908125, NIP 7262673092, REGON 380277939. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.09.2023 r. i trwa do dnia 04.10.2023 r. lub do odwołania.
 4. Promocja obowiązuje dla zamówień złożonych na stronie https://kubotastore.pl z kodem rabatowym dostępnym w akcji “Stylowe Zakupy”
 5. Kod rabatowy dostępny jest pod adresem: https://stylowezakupy.pl/
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi (w tym SALE), w szczególności z kodami rabatowymi lub voucherami.
 7. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 150 zł”.
 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z darmową ceną wysyłki. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji (w dniu terminie promocji).
 9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatności sklepu www.kubotastore.pl
 13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 18. Regulamin Partnera akcji znajduje się pod adresem: https://stylowezakupy.pl/regulamin-akcji-promocyjnej

Regulamin promocji „Autumn Sale”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Autumn Sale”
 2. Organizatorem Promocji jest Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi (kod: 91-204), adres: ul Traktorowa 128/14, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908125, NIP 7262673092, REGON 380277939. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.09.2023 r. i trwa do dnia 21.12.2023 r. lub do odwołania.
 4. Promocja obowiązuje dla produktów dostępnych w kategorii: https://kubotastore.pl/c/sale i złożonych na stronie https://kubotastore.pl
 5. Na innych stronach może występować inna cena poszczególnych produktów
 6. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 7. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 150 zł”.
 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatności sklepu www.kubotastore.pl
 13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.