Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

REGULAMINY AKCYJNE

Masz wątpliwości dotyczące zasad działania konkursów oraz akcji promocyjnych?
Znajdź odpowiedzi na zastanawiające Cię pytania.

 

Regulamin promocji „Katalog Marzeń”

1. Regulamin
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kubota x Katalog Marzeń”
 2. Organizatorem Promocji jest Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi (kod: 91-204), adres: ul Traktorowa 128/14, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908125, NIP 7262673092, REGON 380277939. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.12.2023 r. i trwa do dnia 31.08.2024 r. lub do odwołania.
 4. Promocja obowiązuje dla produktów dostępnych na stronie https://kubotastore.pl
 5. Na innych stronach może występować inna cena poszczególnych produktów.
 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z przecenionymi produktami.
 8. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 150 zł”.
 9. Promocja obowiązuje dla zamówień o minimalnej wartości 50 zł.
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatności sklepu www.kubotastore.pl
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin promocji „Kubota x Cosibella”

1. Regulamin

Regulamin

  1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kubota x Cosibella”

  2. Organizatorem Promocji jest Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi (kod: 91-204), adres: ul Traktorowa 128/14, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908125, NIP 7262673092, REGON 380277939. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl (dalej również: „Sklep”).

  3. Promocja rozpoczyna się w dniu 08.07.2024 r. i trwa do dnia 22.07.2024 r. lub do odwołania.

  4. W czasie trwania akcji użytkownicy mogą skorzystać z rabatu w sklepie https://kubotastore.pl w wysokości -20% z kodem uzyskanym po zakupach w cosibella.pl

  5. Promocja obowiązuje dla produktów dostępnych na stronie https://kubotastore.pl

  6. Na innych stronach może występować inna cena poszczególnych produktów.

  7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

  8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z przecenionymi produktami.

  9. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 150 zł”.

  10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

  11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

  12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

  13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

  14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatności sklepu www.kubotastore.pl

  15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin

  16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  18. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

  19. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

  20. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

  21. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

  22. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin Konkursu „Kubota x Cosibella”

Regulamin Konkursu
Regulamin Konkursu


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Cosibella x Kubota Summer Match” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Cosibella x Kubota Summer Match” (dalej: „Konkurs”).

3. Sponsorami nagród w Konkursie jest Kubota S.A., ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź, NIP 7262673092, KRS 0000908125, REGON 380277939 oraz Cosibella Sp. z o.o., Jutrzenki 177; 02-231 Warszawa, NIP 5223180504, REGON 385746050 KRS 0000832314 (dalej: „Sponsorzy”).

4. Organizatorami Konkursu są Kubota S.A., ul. Traktorowa 128/14, 91-204 Łódź, NIP 7262673092, KRS 0000908125, REGON 380277939 Cosibella Sp. z o.o., Jutrzenki 177; 02-231 Warszawa, NIP 5223180504, REGON 385746050 KRS 0000832314 (dalej: „Organizatorzy”).

5. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem posta (zwany dalej: „Post konkursowy”) umieszczonego na profilu instagramowym firmy @cosibella.pl oraz @kubota.store, gdzie znajduje się załączony link prowadzący do Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Konkursu.

6. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

7. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 18.07.2024 r. do dnia 21.07.2024 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.07.2024 r. do godziny 23:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się maksymalnie do dnia 10.08.2024 r., a rozpatrywaniem reklamacji do dnia 30.08.2024 r.

8. Sponsorzy Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrodę określoną szczegółowo w Regulaminie.

9. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.

10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).

11. Organizatorzy jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).

12. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień Regulaminu.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:

 • a. jest osobą pełnoletnią;
 • b. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • c. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • e. dokona zgłoszenia udziału w Konkursie.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w poście konkursowym. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizatorzy zastrzegają, że w takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wchodzące w skład organów oraz pracownicy i współpracownicy Organizatorów lub Sponsorów, oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

5. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

§3 KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

2. W skład Komisji wejdą 3 (słownie: trzy) osoby wskazane przez Organizatorów.

3. Komisja spośród dokonanych zgłoszeń wybierze 1 zgłoszenie konkursowe, którego autor zostanie laureatem nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu. Dokonując wyboru Komisja będzie kierować się kryterium kreatywności i najlepszym dopasowaniem odpowiedzi do zadania konkursowego.

§4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu oraz:

 • a. wykonać zadanie konkursowe określone w poście konkursowym;
 • b. oznaczyć (otagować) w swoim zgłoszeniu konkursowym profil @cosibella.pl oraz @kubota.store;
 • c. opublikować zgłoszenie konkursowe w terminie od dnia 18.07.2024 r. do dnia 21.07.2024 r. do godziny 23:59.

2. Zadanie konkursowe będzie polegać na umieszczeniu kreatywnej odpowiedzi (tekstowej lub zdjęciowej) na temat określony w poście konkursowym.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 25.07.2024 r. do godziny 23:59 na profilu instagramowym @cosibella.pl.

§5 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw produktów marki Kubota oraz Cosibella o łącznej wartości 400 zł (dalej: „Nagroda”).

2. Zwycięzca Konkursu (dalej: „Zwycięzca”) nie może wymienić Nagrody na jej ekwiwalent pieniężny ani na inne przedmioty.

3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatorów, na adres wskazany przez Zwycięzcę, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać Organizatorom dane do wysyłki Nagrody w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania przez niego błędnych danych adresowych. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatorów.

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na piśmie na adres Organizatorów lub w wiadomości e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Cosibella x Kubota Summer Match”.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listownie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2024 r.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.cosibella.pl.

3. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.


 

Regulamin akcji promocyjnej „Promocja Lay’s w Twoim stylu!”

1. Postanowienia ogólne akcji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa organizatora Promocji oraz podmioty zaangażowane.

Organizatorem Promocji jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.

Wszystkie informacje na temat promocji znajdują się na stronie partnera:

https://www.joy-pepsico.eu/pl-pl/promocje/lays/lays-w-twoim-stylu 

2. Regulamin promocji
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja Lay’s w Twoim stylu!”
 2. Organizatorem Promocji jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 24.04.2024 r. i trwa do dnia 30.04.2024 r. lub do odwołania.
 4. Promocja (wygrywające kody zniżkowe)  obowiązuje dla produktów dostępnych na stronie https://kubotastore.pl
 5. Na innych stronach może występować inna cena poszczególnych produktów.
 6. Promocja  łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.
 7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z przecenionymi produktami.
 8. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 150 zł”.
 9. Kod zniżkowy Kubota uprawniać będzie do odbioru zniżki 20 zł przy zamówieniu w sklepie internetowym www.kubotastore.pl do dnia 31.07.2024 roku (nie obejmuje kosztów dostawy).
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatności sklepu www.kubotastore.pl
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY