Regulamin promocji „SALE”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „sale”.

 2. Organizatorem Promocji jest Kubota S.A. (dawniej Kubota Wear Sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi (kod: 91-204), adres: ul Traktorowa 128/14, wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000908125, NIP 7262673092, REGON 380277939. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.kubotastore.pl (dalej również: „Sklep”).

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 29.01.2021 r. i trwa do 31.08.2021 r. lub do odwołania.

 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez wpisanie w koszyku zakupowym kodu SALE w polu Kod rabatowy oraz zamówienie i opłacenie zamówienia zawierającego przynajmniej jeden produkt w obniżonej cenie (Korzyść) – widocznej na karcie produktu – z zamieszczonych na liście produktów (Lista) dostępnej pod adresem https://kubotastore.pl/c/salew ramach jednej transakcji.

 5. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych, opublikowanych na stronie https://kubotastore.pl/c/sale

 6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z kodami rabatowymi.

 7. Promocja łączy się z akcją promocyjną „Darmowa dostawa od 200 zł”.

 8. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

 9. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 10. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 11. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

 12. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w sposób przedstawiony w Polityce prywatnościsklepu www.kubotastore.pl

 13. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://kubotastore.pl/regulamin

 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 16. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://kubotastore.pl/regulaminoraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin promocji „Costa Coffee”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej przy współpracy z marką Costa Coffee w dniach 27.08-30.09.2022

 2. Kod rabatowy obowiązuje przy zakupie wszystkich produktów z wyłączeniem kategorii sale i outlet.

 3. Promocja nie obowiązuje w sklepach stacjonarnych Kubota.

 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami.

 5. Kod rabatowy upoważnia do 20% zniżki na zakupy dokonane w terminie do 30.09.

 6. Kod rabatowy jest możliwy do wykorzystania przy minimalnej wartości zamówienia wynoszącej 89 zł.

Bezpieczne zakupy: SSL/TLS
© 2019-2022 Kubota | Powered by e-com.house