Zapisz się do newslettera i zdobądź 10% zniżki

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 150 zł

Regulamin sprzedaży produktów personalizowanych

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży produktów personalizowanych określa zasady zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego na stronie https://kubotastore.pl/personalizacja lub drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy.
 2. Regulamin sprzedaży produktów personalizowanych udostępniany jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej https://kubotastore.pl/personalizacja w sposób umożliwiający Kupującym jego pozyskanie i utrwalanie jego treści.

§2
Definicje

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 2. Sprzedawca – KUBOTA S.A. z siedzibą w Łodzi (91-204), przy ul. Traktorowej 128 lok. 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000908125, NIP: 7262673092,
 3. Regulamin sprzedaży produktów personalizowanych – niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”),
 4. Personalizacja – usługa znakowania produktów z oferty Sprzedawcy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Kupującego, produktów nieprefabrykowanych, produktów wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego,
 5. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy zawarty na stronie https://kubotastore.pl/personalizacja
 6. Formularz zamówienia – dokument stwierdzający przyjęte do realizacji zamówienie, określa podstawowe parametry zamówienia, takie jak ilość zamawianych produktów, cenę, sposób płatności, wysyłki. Zawiera dane Kupującego i adres doręczenia. Jest podstawą do realizacji zamówienia.
 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
Postanowienia wprowadzające

 1. Kupujący może zamówić produkty personalizowane z oferty Sprzedawcy za pośrednictwem strony internetowej https://kubotastore.pl/personalizacja
  i zawartego na niej formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy.
 2. Regulamin jest integralną częścią realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Wycena produktu następuje po przesłaniu formularza kontaktowego lub wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy i nastąpi najpóźniej w czasie do 2 dni roboczych od wysłania wiadomości.

§4
Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży w formie pisemnej zawierana będzie w wyniku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 2. Istnieją dwie metody złożenia zamówienia na produkty personalizowane:
  1. użycie formularza kontaktowego, lub
  2. wiadomość wysłana na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Zaakceptowanie formularza zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się
  i akceptacją przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca potwierdza zamówienie, podając czas realizacji oraz wycenę. Przyjmuje zamówienie do realizacji tylko w sytuacji, kiedy nastąpi jego pisemna akceptacja (drogą elektroniczną) wraz z wpłatą ustalonej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma lub faktury VAT.
 5. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie, chyba, że w ofercie przy zamawianym produkcie widnieje określony okres realizacji.
 6. W przypadku niemożności zachowania przez Sprzedawcę uprzednio potwierdzonego z Kupującym terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, poinformuje o tym Kupującego, z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowego terminu realizacji zamówienia – zostanie ono anulowane, a zapłacona kwota zwrócona.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia do realizacji, określonego w ust.4. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

§5
Formy płatności i dostawy

 1. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.
 2. Dostarczenie zamówionych produktów personalizowanych następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie dostarczane jest wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odrębnych przepisach). Czas dostawy wynosi od 1 dnia do 14 dni roboczych od momentu wysłania zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienia mogą być również dostarczane do następujących krajów: Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Węgry, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Norwegia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Monako, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Wielka Brytania, Włochy.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem przewoźnika Inpost, UPS, DPD, za pośrednictwem kuriera własnego Sprzedawcy lub poprzez odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Sprzedawcy w ustalonych godzinach.
 5. Zamówione produkty personalizowane są dostarczane na adres Kupującego, wskazany w formularzu zamówieniu.
 6. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
 7. Faktury przekazywane są Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§6
Odpowiedzialność

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktów personalizowanych wybranemu przewoźnikowi na rzecz Kupującego, przechodzą korzyści i ciężary związane z zamówieniem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie zamówienia powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówienia.
 2. W przypadku dostawy zamówienia dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego zamówienia jest faktura.
 4. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zamówionych produktów zostaje wyłączona.

§7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi, Kupujący powinien skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail [email protected]
 4. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych zapewniając techniczne i organizacyjne środki zapobiegania przetwarzaniu ich przez niepowołane podmioty.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 6. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionych produktów personalizowanych.
 7. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności Sprzedawcy, zamieszczonej na stronie https://kubotastore.pl/polityka-prywatnosci
 8. Kupujący wyraża zgodę, aby Kubota S.A. z siedzibą w Łodzi (91-204) przy ulicy Traktorowej 128/14, przesyłała mu informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Kupujący w każdym czasie ma prawo do wycofania swojej zgody.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin sprzedaży produktów personalizowanych obowiązuje od dnia
  1 czerwca 2023 roku.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią Szczególne Zasady dotyczące produktów personalizowanych (Załącznik nr 1).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie https://kubotastore.pl/personalizacja i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian.
 4. W przypadku sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym właściwość sądu określona jest zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.

Załącznik 1 – Szczególne Zasady dotyczące produktów personalizowanych.

Produkt dodany do koszyka

Kwota<p>0: <b>0</b></p>

Brak produktów w koszyku.

ZOBACZ KOSZYK DO KASY